Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 Typ: PDF dokument, Velikost: 437.25 kBOznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka obce Tursko podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
  •  pátek 7. června 2024 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  •  sobotu 8. června 2024 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
  • ve volebním okrsku číslo 1 je obřadní síň Obecního úřadu Tursko, Čestmírovo náměstí 59, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu.
3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volení místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
5. V době konání voleb lze požádat, aby volič mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Tuto žádost je možno telefonicky uplatnit před konáním voleb na Obecním úřadu v Tursku na tel. čísle 315 786 023.

 

Info pro občany jiných členských států EU

Zanesení údajů o občanech jiných členských států EU z DODATKU stálého seznamu voličů-§28 odst.1 písm. b) zákona o volbách do EP: Obecní úřad zanese do seznamu občany jiných členských států EU, kteří jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů(dodatek stálého seznamu voličů vede obecní úřad pro volby do zastupitelstva obce pro voliče jiných členských států EU, kteří mají  v obci trvalý  nebo přechodný pobyt a požádali o zápis do dodatku pro volby do zastupitelstva obce) a nejpozději v neděli 28.4.2024 do 16:00 hodin osobně požádají obecní úřad o přenesení svých údajů z dodatku stálého stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Musí být splněna podmínka, že trvalý nebo přechodný pobyt mají nejméně od 24. dubna 2024
(viz. vzor žádosti).

Formulář Žádosti voliče jiného členského státu EU..pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 1.06 MB     

Informace pro voliče, kteří změní pobyt v době od 29.4. do 7.6.2024 

, Vzhledem k tomu, že se stěhujete v době krátce před volbami do Evropského parlamentu, byli jsme požádáni  Ministerstvem vnitra, abychom Vám předali tuto informaci. Pokud chcete ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat, obsahuje informace návod, jak postupovat, abyste byli pro tyto volby zapsáni v seznamu voličů a hlasování Vám bylo umožněno.

Informace pro voliče .pdf 

 

Poslední den lhůty pro delegování členů a náhradníků do okrskové volební komise je středa 8.května 2024 do 16:00 hodin. Kromě osobního doručení lze využít také možnost zaslat datovou schránkou nebo e-mailem. V Den státního svátku 8.5.2024 je zajištěna pouze telefonická pohotovost pracovníka OÚ Tursko na čísle 602 747 766.

 

Voličský průkaz: vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je  tento seznam veden. 

Obecní úřad může voličský průkaz VYDAT NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb tj. nejdříve 23. května 2024 .

  • osobně voliči
  • osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu  /plná moc se týká pouze PŘEVZETÍ voličského průkazu, nikoliv žádosti o voličský průkaz/ anebo
  • voliči zašle na jím uvedenou adresu

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tedy od 27. února 2024:

a) podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději v pátek 31. května 2024 do 16:00 hodin, obecnímu úřadu-toto podání musí být:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče (nelze poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!!)
  • prostřednictvím Portálu občana. K tomu žadatel musí disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podání žádosti(tzn., že OÚ obdřží do své datové schránky žádost o voličský průkaz datové schránky voliče  v podobě strukturovaného formuláře).

 

Voličské průkazy:

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP.pdf 

Úřední záznam o žádosti o voličský průkaz pro volby do EP.pdf 

Plná moc k převzetí voličského průkazu pro volby do EP..pdf 

V Tursku dne 19.4.2024

Libuše Tydlitátová
starostka

Oznámení o místě a konání voleb do Evropského parlamentu.pdf 

Stanovení OVK pro volby do Evrepského parlamentu.pdf 

Volby do Evropského parlamentu- Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf 

Volby do Evropského parlamentu-Jmenování zapisovatele do OVK.pdf 

Volby do Evropského parlamentu-Školení OVK.pdf