Obsah

Současnost obce

Katastrální území obce o celkové rozloze 897 ha je specifickou rovinatou enklávou s převážně velmi úrodnou půdou vysoké bonity. S ohledem na tuto skutečnost byla obec v minulosti i v současnosti a zřejmě bude i v budoucnosti obcí ryze zemědělskou. Ostatní činnosti byly doplňkové a pro tuto činnost obslužné. V minulosti měl dominantní postavení velkostatek řádu Křížovníků s červenou hvězdou, ale na hospodaření a rozvoji zemědělství v obci se významnou měrou podílela řada selských rodů., jejichž statky nejen sloužily svému účelu, ale byly též chloubou a ozdobou obce. Bohužel část statků zchátrala v minulém období natolik, že byla posléze dokonce stržena a zlikvidována. Zbytek, s větším či menším rozsahem poškození, se pozvolna, byť s velkým finančním nákladem, stavebně obnovuje a upravuje. Na katastru obce v rozhodující míře hospodaří, formou pronájmu, zemědělské družstvo Velké Přílepy – středisko Tursko.

 

Nová výstavba obce po I. světové válce byla soustředěna do samostatné obecní části tzv. „ Na parcely“. Vznikla ze samostatných rodinných, vesměs přízemních domků , které umístěním v samostatné obecní části původní architektonický ráz nenarušily. Novodobá výstavba obytných domů na místě bývalých selských statků či zahrad vyřešila z velké části problém bydlení, ale do architektury obce příliš nezapadla. To pozdější výstavba rodinných domků, hospodářského typu, je architektonicky vhodnější.

 

V obci je zavedena kanalizace s čistírnou odpadních vod, která byla nedávno nákladem 14 mil. Kč komplexně zrekonstuována a její celková kapacita je nyní 1000 ekvivalentních obyvatel. Mimo to jsou zde rozvedeny i další sítě např. vodovod, kabelová televize a v zemi položené telefonní vedení. V obci je dostatečný signál všech mobilních operátorů (O2, Vodafone, T-Mobile). Celá obec byla v roce 2003 plynofikována.

Další rozvoj obce umožňuje schválený územní plán. Je zpracován i plán ozelenění obce, aby byla cílevědomě obnovená stromová zeleň. Kulturní a společenský život byl v minulosti poměrně bohatý a pestrý. V současné době z důvodu toho, že obec nevlastní žádné pozemky a tudíž ani prostory pro kulturní,  osvětovou a spolkovou činnost, dřívější aktivity stagnují. Tento nedostatek je alespoň z části kompenzován dobrým autobusovým spojením s Prahou i přilehlými obcemi. Nicméně je zachována a úspěšně rozvíjena spolková činnost mladých fotbalistů TJ Sokol Tursko a rybářského sdružení Studánka, jejichž aktivity pomáhají udržovat dřívější obecní tradice a zajišťovat sportovní činnost, včetně rybaření.

Co se občanské vybavenosti týká, je obec z hlediska zdravotnictví a působnosti úřadů převážně orientována na Prahu. Přesto však zde sídlí poštovní úřad zajišťující služby i pro nedalekou obec Holubice - Kozinec. Obec je zároveň zřizovatelem dvou samostatných školkských zařízení, a to mateřské školy, kterou v roce 2012 postavila zcela novou s kapacitou 44 dětí a základní školy s I. stupněm, která byla o rok později zrekonstruována a zmodernizována. Žáci 1., 2. a 3. ročníku se vzdělávají v odloučeném pracovišti v nedalekých Holubicích, žáci 4. a 5. ročníku navštěvují školu v Tursku, kde jsou též k dispozici dvě oddělení školní družiny.

Občanská vybavenost

  • škola
  • školka
  • pošta
  • obchod
  • hospoda