Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poplatky v roce 2024


 

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Vážení spoluobčané,

od ledna roku 2024 pro svoz komunálního odpadu bude nutné v kanceláři obecního úřadu odevzdat formulář pro registraci poplatku (prohlášení plátce poplatku) .

Prohlášení plátce poplatku lze vyzvednout a podat v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu nebo jej vyplněný a podepsaný zaslat e-mailem na adresu sekretarka@tursko.cz od 2. 1. 2024.

Poplatek za svoz komunálního odpadu se platí jednorázově, a to buď v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na č. ú. 0460040329/0800 – variabilní symbol č.p., do poznámky uveďte jméno a předmět platby, a to od 2. 1. 2024. Splatnost poplatku je vyhláškou stanovena nejpozději do 30. 6. 2024.

Současně upozorňujeme, že případnou platbu v prosinci 2023 obecní úřad nemůže přijmout.

 

Známky na popelnice pro příští rok budou k dispozici (pouze po odevzdání registračního formuláře) v kanceláři obecního úřadu, v úředních hodinách od 2. 1. 2024.  Zároveň připomínáme, že novými známkami musí být popelnice označeny nejpozději do 1. 2. 2024. Po tomto termínu nebude odpad svezen.

V souvislosti se všemi výše uvedenými změnami bylo nutné vydat novou obecně závaznou vyhlášku, kterou zastupitelstvo obce schválilo na zasedání dne 13. listopadu s účinností od 1. 1. 2024

Tato obecně závazná vyhláška  stanoví koeficient místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na částku 0,50 Kč za 1 litr objednané kapacity. Je tak zohledněna nejen volba objemu nádoby, ale též četnost svozu v původním režimu: týdenní, čtrnáctidenní, měsíční a sezonní. Splatnost daného poplatku je do 30. 6. příslušného kalendářního roku a v případě, že k objednání a registraci dojde po této lhůtě, je pak splatnost stanovena do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

 

Platba za odvoz komunálního odpadu se nově bude provádět jednorázově a její splatnost končí dnem 30. června 2024.

  • týdenní svoz  120 l  3120,- Kč ročně, 240 l  6240,- Kč ročně, 1100l 28600,-Kč ročně (každé pondělí)
  • čtrnáctidenní svoz   120 l  1560,- Kč ročně,  240 l 3120,- Kč ročně, 1100l 14300,-Kč ročně (každé pondělí v lichém týdnu)
  • měsíční svoz   120 l   720,- Kč ročně ,  240 l  1440,-Kč ročně (poslední pondělí v měsíci)
  • sezónní svoz   120 l  2520,- Kč ročně ,  240 l  5040,-Kč ročně (začíná 1.10. a končí 30.4. – každý týden, od 1.5. do 30. 9.  1 x za 14 dní)

 

  • jednorázový svoz 120 l 110,-Kč, 240 l 160,-Kč lze použít doplňkově a pouze nad rámec pravidelných svozů!!!

 


VELKOOBJEMOVÝ A BIOODPAD

 

Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2021 je stanoven obecní systém odpadového hospodářství na území obce Tursko, který uvádí umístění kontejnerů na tříděný odpad. Co se týká velkoobjemových odpadů, stavebního a demoličního odpadu, stále zůstává zachována zvýhodněná možnost objednání služby prostřednictvím obecního úřadu se svozovou firmou FCC Regios, a.s..U této služby však nadále platí omezení na 5 kontejnerů ročně pro 1 číslo popisné nebo 1 bytovou jednotku, pro občany s trvalým pobytem v obci. Tak, jako v minulých letech, lze objednat hnědé bio nádoby pro rostlinný odpad, přímo pro Vaši nemovitost ve svozovém období od začátku dubna do konce listopadu.

Ceny kontejnerů od roku 2024 - je nutné objednat na OÚ a obdržíte doklad pro dopravce

 

kontejner

objem

hmotnost

cena

komunál

  9 m3

  1,5 t

      1 900,- Kč

komunál

15 m3

  2,5 t

      3 080,- Kč

suť

  3 m3

  4,5 t

      7 030,- Kč

suť

  8 m3

12,0 t

    17 730,- Kč

 

 

Platba za svoz bioodpadu, který probíhá od dubna do listopadu každý sudý pátek, se provádí  jednorázově, splatnost do 30.4.2024, cena svozu činí 1500,-Kč za sezónu : NUTNO VYZVEDNOUT BIOZNÁMKU NA ROK 2024 NA OÚ!!!!!! / JINAK NEBUDE SVOZ USKUTEČNĚN/                                                                                  

 


PSI

 

  • poplatek za psy -  nezměněn,  splatnost končí dnem 31. března 2024

první pes  150,- Kč za rok

každý další pes 250,- Kč za rok

Podle zákona se poplatky za psa platí dle místa trvalého bydliště majitele psa, v opačném případě je nutné předložit potvrzení o zaplacení poplatku vydaným úřadem místa trvalého bydliště majitele psa. Rovněž je nutné v případě úhynu psa doložit potvrzení o úhynu.

   


HŘBITOV

  • neuhrazený poplatek za pronájem hrobového místa /viz. tabulka u vchodu do hřbitova / je splatný ke dni 31. března 2024

 


STOČNÉ

  • platba za stočné roku 2023/50Kč za m3/ se uskuteční teprve po předání údajů společnosti Středočeské vodárny a.s., která změnila systém odečtů na jednoroční nebo formou paušálu na osobu 35 m3 ročně, úhrada je možná na Obecním úřadě v Tursku nebo převodem,  nutno uhradit do 31. března 2024

 

!!!NA ÚHRADY STOČNÉHO A SVOZU JÍMKY NOVÉ ČÍSLO ÚČTU : 020036-0460040329/0800!!!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • platba za stočné roku 2015 se uskuteční teprve po předání údajů společnosti VEOLIA, která změnila systém odečtů na jednoroční, předpokládáme, že se tak stane ve druhé polovině února 2016.