Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Tursko
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Tursko vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Čestmírovo nám. 59
  25265 Tursko
  Telefon: 315 786 023
  Fax: 315 786 023
  E-mail: podatelna@tursko.cz
  WWW: www.tursko.cz/
  ID Datové schránky: igsajrx
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Čestmírovo nám. 59
   25265 Tursko
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Čestmírovo nám. 59
   25265 Tursko
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:00
   středa8:00 – 12:0013:00 – 17:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   315 786 023
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.tursko.cz/
  • 4.6 Adresa podatelny

   Čestmírovo náměstí 59

   25265 Tursko

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   podatelna@tursko.cz

  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: igsajrx
 • 5. Případné platby lze poukázat
  Česká spořitelna: 0460040329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6. IČO
  00241768
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00241768
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Tursko
   Čestmírovo nám. 59
   25265 Tursko
  • elektronickým podáním: podatelna@tursko.cz

  Úřední hodiny

  pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

   

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 11.2 Vydané právní předpisy
   Obec Tursko vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obec Tursko nemá schválený ceník na poskytování informací.

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Tusko poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 886x | Datum vložení: 22.02.2017

  Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 879x | Datum vložení: 22.02.2017

  Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 913x | Datum vložení: 22.02.2017

  Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 731x | Datum vložení: 10.05.2018

  Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 611x | Datum vložení: 06.02.2019

  Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 401x | Datum vložení: 24.06.2020

  Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 314x | Datum vložení: 14.04.2021

  Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 252x | Datum vložení: 21.01.2022

  Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 116x | Datum vložení: 17.01.2023

  Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 66x | Datum vložení: 19.02.2024

 • Poskytnuté informace

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne:  29. 5. 2023

   

  Odpověď na dotaz dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon)

   

  Vážená paní,

  k Vaší žádosti dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“ v platném znění č. j. 168/5-23 ze dne 15. 5. 2023 ve věci poskytnutí informace o níže uvedených skutečnostech.

  1)     Jaký orgán dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. rozhodl a má ve své kompetenci a pravomoci (tzn. starosta, zastupitelstvo a rada obce), o tom, kdy bylo rozhodnuto o výjimce z hlediska umístění reklamy v obci Tursko, vydané dne 1.7.2017 a oficiálně podepsané s razítkem obecního úřadu.

   Ad 1) O tomto rozhodl bývalý starosta pan Vlk na základě jmenování starostou obce.

  2)     Kdo a který orgán obce s odvoláním na datum vám udělil kompetenci a pravomoc reagovat za obecní úřad ve věci neposkytnutí informací, kterých jsem se dožadovala.

  Ad 2) Tato pravomoc spadá do kompetence starosty obce a byla mi udělena dne 24. 10. 2022 na ustavujícím zasedání obce jmenováním do funkce starosty.

  3)     Prosím o zápis, kdy rada, event. Zastupitelstvo, tuto záležitost projednalo a udělilo vám pravomoc toto rozhodnutí mně i jménem obce zaslat.

       Ad 3) Zápis z ustavujícího zastupitelstva obce Vám posíláme v příloze.

  4)     Kdy a kým byla zrušena výjimka z 1.7.2017.

  Ad 4) Rozhodnutím zastupitelstva 24. 5. 2023.

  5)     Který orgán projednal a pověřil vás odmítnutím požadované informace, kterou jsem vám zaslala v předešlé žádosti.

  Ad 5) Na předchozí žádost Vám nebylo zasláno odmítnutí, ale rozhodnutí o neposkytnutí informace z toho důvodu, že tuto informaci obec nemá, dokument nikdy nevznikl. Viz. výroková část rozhodnutí.

  6)     Kdy rada, kdy zastupitelstvo o těchto záležitostech rozhodlo, t.j datum zápisu a zápis, který to potvrzuje.

  Ad 6) Dne 24.5. 2023 byla tato věc projednána na veřejném zasedání obce. Zápis ze zasedání bude k dispozici dle zákonné lhůty na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.

   

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne:  24. 5. 2023

   

  Odpověď na dotaz dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon)

   

  Vážená paní,

  k Vaší žádosti dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“ v platném znění č. j. 161/5-23 ze dne 10. 5. 2023 ve věci poskytnutí informace o níže uvedených skutečnostech.

  1)     Jaký orgán dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. rozhodl a má ve své kompetenci a pravomoci (tzn. starosta, zastupitelstvo a rada obce), o tom, kdy bylo rozhodnuto o výjimce z hlediska umístění reklamy v obci Tursko, vydané dne 1.7.2017 a oficiálně podepsané s razítkem obecního úřadu.

   Ad 1) O tomto rozhodl bývalý starosta pan Vlk na základě jmenování starostou obce.

  2)     Kdo a který orgán obce s odvoláním na datum vám udělil kompetenci a pravomoc reagovat za obecní úřad ve věci neposkytnutí informací, kterých jsem se dožadovala.

  Ad 2) Tato pravomoc spadá do kompetence starosty obce a byla mi udělena dne 24. 10. 2022 na ustavujícím zasedání obce jmenováním do funkce starosty.

  3)     Prosím o zápis, kdy rada, event. Zastupitelstvo, tuto záležitost projednalo a udělilo vám pravomoc toto rozhodnutí mně i jménem obce zaslat.

       Ad 3) Zápis z ustavujícího zastupitelstva obce Vám posíláme v příloze.

  4)     Kdy a kým byla zrušena výjimka z 1.7.2017.

  Ad 4) Rozhodnutím zastupitelstva 24. 5. 2023.

  5)     Který orgán projednal a pověřil vás odmítnutím požadované informace, kterou jsem vám zaslala v předešlé žádosti.

  Ad 5) Na předchozí žádost Vám nebylo zasláno odmítnutí, ale rozhodnutí o neposkytnutí informace z toho důvodu, že tuto informaci obec nemá, dokument nikdy nevznikl. Viz. výroková část rozhodnutí.

  6)     Kdy rada, kdy zastupitelstvo o těchto záležitostech rozhodlo, t.j datum zápisu a zápis, který to potvrzuje.

  Ad 6) Dne 24.5. 2023 byla tato věc projednána na veřejném zasedání obce. Zápis ze zasedání bude k dispozici dle zákonné lhůty na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.

   

   

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne:  8. 5. 2023

  Odpověď na dotaz dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon)

  Rozhodnutí dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon)

  Vážená paní,

  Obec Tursko, Čestmírovo náměstí 59, 252 65 Tursko, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržela dne 24.4.2023 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které paní , žádá o poskytnutí níže uvedených informací. Obec Tursko žádost posoudila dle ust. § 11 a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004513., správního řádu a rozhodla takto: Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace odmítá.

  Odůvodnění:

  Obec Tursko obdržela dne 24.04.2023 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které paní žádá o kopii dokumentu – Výpověď povolení ve věci žádosti o prominutí poplatků za umístění reklamy v obci Tursko. Obec Tursko předmětný dokument nikdy nevydala. Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

  Poučení:

  Proti tomuto Rozhodnutí lze v rozsahu, ve kterém byla žádost odmítnuta, dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, podat do 15 dnů odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Obce Tursko.

   

   

   

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne:  29. 8. 2022

  Odpověď na dotaz dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon)

   

  Vážená paní,

  k Vaší žádosti dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“ v platném znění č. j. 566/8-22 ze dne 26. 8. 2022 ve věci informace o průzkumném hydrogeologickém vrtu na pozemku parc. Č. 479/6 v katastrálním území Tursko sdělujeme, že nám bylo oznámeno, že hydrogeolog na místě bude Mgr. Karolína Ulčová

   

   

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne:  19. 8. 2022

  Dotaz dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon)

  Vážená paní,

  k Vaší žádosti dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“ v platném znění č. j. 216/3-22 ze dne 15. 8. 2022 ve věci informace o průzkumném hydrogeologickém vrtu na pozemku parc. Č. 479/6 v katastrálním území Tursko sdělujeme, že 

   

  1. Obec byla seznámena s předběžným termínem prací, viz. oznámení pro účastníky.
  2. Ve čtvrtek jsme byli informováni o termínu 12. 8. viz mail.
  3. Povolení ke svodu vody z vrtu obec nikomu nevystavovala.
  4. Způsob zjednání nápravy podle nás by obec řešit neměla, domníváme se, že je to v gesci nadřízeného orgánu životního prostředí.

   

   

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne:  4. 4. 2022

  Dotaz dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon)

  Vážený pane,

  k Vaší žádosti dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“ v platném znění č. j. 216/3-22 ze dne 30. 3. 2022 ve věci informace o pozemku parc. č. 719 k.ú. Tursko sdělujeme, že zmíněný pozemek se nachází v nezastavitelném území obce, je veden jako orná půda a obec zde s žádnou výstavbou jakéhokoli charakteru nepočítá. Není zde vydán regulační plán, ani územní studie. Pozemek není dotčen žádnými stavbami.

   

   

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne: 18. 11. 2021

  Obecní úřad Tursko, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti ze dne 12. 11. 2021 o poskytnutí informace o přestupkovém řízení takto:

  Žádost žadatele o poskytnutí informace o přestupkovém řízení se dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, odmítá.

   

  Odůvodnění:

  Obec/Obecní úřad Tursko obdržel dne 12. 11. 2021 žádost  o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to informace o řízení a výsledku přestupkového řízení ve věci přestupku proti občanskému soužití.

  S ohledem na výše uvedené, rozhodl Obecní úřad Tursko tak, že žádost o poskytnutí informace vzhledem k tomu, že se týká zákona č. 250/2016 Sb., „o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“ v rozsahu údajů průběhu a výsledku přestupkového řízení, a vzhledem ke skutečnosti, že příslušné osoby, byly dnem doručení 22. 9.2021, 5. 10. 2021 a 25. 10. 2021 o výsledku písemně informovány, odmítl.

  Poučení:

  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu  Středočeského kraje, prostřednictvím obecního úřadu Tursko.   

   

   

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne: 18. 11. 2021

  Obecní úřad Tursko, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti o poskytnutí informace o přestupkovém řízení takto:

  Žádost žadatele ze dne 12. 11. 2021 o poskytnutí informace o přestupkovém řízení se dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ a dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, odmítá.

   

  Odůvodnění:

  Obec/Obecní úřad Tursko obdržel dne 12. 11. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to informace o řízení a výsledku přestupkového řízení ve věci přestupku proti občanskému soužití.

  S ohledem na výše uvedené, rozhodl Obecní úřad Tursko tak, že žádost o poskytnutí informace vzhledem k tomu, že se týká zákona č. 250/2016 Sb., „o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“ v rozsahu údajů průběhu a výsledku přestupkového řízení, a vzhledem ke skutečnosti, že příslušné osoby, byly dnem doručení 22. 9.2021, 5. 10. 2021 a 25. 10. 2021 o výsledku písemně informovány, odmítl.

  Poučení:

  Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu  Středočeského kraje, prostřednictvím obecního úřadu Tursko.   

   

   

  Odověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne: 15. 9. 2021

  Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

   

  Obec Tursko obdržela dne 8. 9. 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

   

  Dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace, vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika dotazů Vaší žádosti  nenáleží do působnosti obcí, nevztahuje se Vámi požadovaná informace k působnosti obce Tursko.

  Z tohoto důvodu obec Tursko Vaši žádost o poskytnutí informace dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá.

   

   

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne: 30.08.2021

  Vážená paní,

  k Vaší žádosti o informaci dle ust. zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“ v platném znění, ze dne 30. 8. 2021 ve věci přestupkového řízení sdělujeme, že na základě dotazu obce Obecní polici Velké Přílepy, je Váš podnět v řízení a obecnímu úřadu bude předán během tohoto týdne.

  Současně upozorňujeme, že žádosti dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“, musí být žadatelem podepsány.

   

   

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne: 26. 8. 2021

  Vážená paní,

  k Vaší žádosti dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“ v platném znění ze dne 25. 8. 2021 ve věci přestupkového řízení sdělujeme, že na základě dotazu obce Obecní policii Velké Přílepy je Váš podnět v řízení a obecnímu úřadu bude předán v příštím týdnu.

  Současně připomínáme, že žádosti dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí být žadatelem podepsány.

   

   

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne: 7. 7. 2020  

  Vážená paní,

  k Vaší žádosti dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“ v platném znění, kterou evidujeme pod č. j. 423/6-20 ze dne 26. 6. 2020, ve věci  podmínek výstavby na pozemku parc. č. 1079 k.ú. Tursko,  Vám sdělujeme následující informace:

   

  1. vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti obec zpracovává „Změnu územního plánu obce č. 1“, která zpřesňuje a sjednocuje podmínky výstavby ve všech zastavitelných plochách, bude nutné podmínky respektovat  a  řídit se podmínkami vyhotovení územní studie pro dané území , uzavření plánovací smlouvy a smlouvy o příspěvku s obcí, a to před zahájením územního řízení v souladu s ustanovením § 88 zákona č. 183/2006Sb.,
  2. vzhledem k velikosti pozemku, vybudování přístupové komunikace, požadavku obce na minimální velikost pozemku 800 m2 a koeficientem zastavěnosti 25% se domníváme, že výstavba 10 staveb pro bydlení nebude možná,

  kapacitu plynovodu a vodovodu je nutné řešit s provozovatelem sítí GasNet a Vodárny Kladno – Mělník,

  1. kapacita ČOV 2000 EO uvedená ve znění územního plánu by měla být dostačující, pokud počet obyvatel obce tuto hranici nepřesáhne, návrhovými plochami územního plánu jsou míněny zastavitelné plochy,
  2. kapacita ČOV uvedená na webových stránkách obce je správná, v současnosti je technologicky vybavena pouze 1 část ČOV, což činí 1000 EO, tímto tak  nedochází k rozporu mezi zněním  územního plánu a informací o současné kapacitě,
  3. pokud dojde k naplnění kapacity 1. části ČOV nebude možné jímání splaškových vod v žumpách, nýbrž bude nutné napojení do centrální stokové sítě, a to za předpokladu, že bude technologicky vybavena druhá část ČOV,
  4. hygienické podmínky pozemku zatím vyplývají ze stávajícího územního plánu, tzn.,  hluková studie, studie pro nakládání s dešťovými vodami, 2 parkovací místa na každý RD nebo bytovou jednotku na vlastním pozemku,
  5. na pozemku parc. č. 1079 není v současné chvíli vydána stavební uzávěra, z důvodu toho, že vlastník se nenachází na území ČR a v minulosti při změnách územního plánu nevznesl nikdy žádné požadavky na zamýšlenou výstavbu, tudíž nebyl předpoklad pro tento pozemek stavební uzávěru stanovit,
  6. pro daný pozemek je nutné vydání územní studie, viz. odst. 1, konzultované a schválené obcí.

   

   

  Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb.

  V Tursku dne: 17.03.2020

  Vážená paní, Vaší žádosti o informaci dle ust. zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, ze dne 5. 3. 2020 sdělujeme, že zábor veřejného prostranství obce Tursko je upraven v obecně závazné vyhlášce o veřejném pořádku v obci a opatření k jeho zabezpečení. Tím, že byl složen stavební materiál na pozemku ve vlastnictví obce, se měla paní ..... dopustit protiprávního jednání a obec věc ohlásila PČR.  Ta věc prošetřila a následně postoupila správnímu orgánu k dalšímu řízení.

  Správní orgán - Komise k projednávání přestupků obce Tursko věc s podezřelou projednala.

  S ohledem na skutečnost, že řízení o přestupku jsou neveřejná a Vy nejste účastníkem tohoto řízení, nemohou Vám být jiné informace, než ta, že věc byla citovanou komisí projednána, poskytnuty.

  Pokud se rozhodnete podávat stížnost, v tom Vám nemůžeme bránit, ale vězte, že obec a komise v daném případě postupovaly v souladu s právním řádem ČR a nikomu nestranily.

   

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře
 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.