Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nový zákon o odpadech nabyl účinnosti od 1. ledna 2021. Ten mimo jiné upravuje nejen nakládání s komunálními odpady, ale především se zabývá odpady tříděnými. V návaznosti na tuto legislativu došlo též ke změně dosavadního způsobu platby občanů za svoz komunálního odpadu, který dle novely řeší již pouze zákon o místních poplatcích.

 

Od ledna roku 2023 se tak již nebudou podepisovat dřívější smlouvy a jejich dodatky. Pro svoz komunálního odpadu bude nutné v kanceláři obecního úřadu odevzdat formulář pro registraci poplatku (prohlášení plátce poplatku) (16.85 kB).

Prohlášení plátce poplatku lze vyzvednout a podat v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu nebo jej vyplněný a podepsaný zaslat e-mailem na adresu sekretarka@tursko.cz od 5. 1. 2023.

Poplatek za svoz komunálního odpadu se platí jednorázově, a to buď v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na č. ú. 0460040329/0800 – variabilní symbol č.p., do poznámky uveďte jméno a předmět platby, a to

od 5. 1. 2023. Splatnost poplatku je vyhláškou stanovena nejpozději do 30. 6. 2023.

Současně upozorňujeme, že případnou platbu v prosinci 2022 obecní úřad nemůže přijmout.

 

Známky na popelnice pro příští rok budou k dispozici (pouze po odevzdání registračního formuláře (16.85 kB)) v kanceláři obecního úřadu, v úředních hodinách od 5. 1. 2023.  Zároveň připomínáme, že novými známkami musí být popelnice označeny nejpozději do 1. 2. 2023. Po tomto termínu nebude odpad svezen.

V souvislosti se všemi výše uvedenými změnami bylo nutné vydat novou obecně závaznou vyhlášku, kterou zastupitelstvo obce schválilo na zasedání dne 19. prosince s účinností od 1. 1. 2023

Tato obecně závazná vyhláška  stanoví koeficient místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na částku 0,43 Kč za 1 litr objednané kapacity. Je tak zohledněna nejen volba objemu nádoby, ale též četnost svozu v původním režimu: týdenní, čtrnáctidenní, měsíční a sezonní. Splatnost daného poplatku je do 30. 6. příslušného kalendářního roku a v případě, že k objednání a registraci dojde po této lhůtě, je pak splatnost stanovena do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

 

Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2021 je stanoven obecní systém odpadového hospodářství na území obce Tursko, který uvádí umístění kontejnerů na tříděný odpad. Co se týká velkoobjemových odpadů, stavebního a demoličního odpadu, stále zůstává zachována zvýhodněná možnost objednání služby prostřednictvím obecního úřadu se svozovou firmou FCC Regios, a.s..U této služby však nadále platí omezení na 5 kontejnerů ročně pro 1 číslo popisné nebo 1 bytovou jednotku, pro občany s trvalým pobytem v obci. Tak, jako v minulých letech, lze objednat hnědé bio nádoby pro rostlinný odpad, přímo pro Vaši nemovitost ve svozovém období od začátku dubna do konce listopadu.

                                                                                          

                                                                                             

Způsob úhrady poplatků:

 • v hotovosti v úřední dny , v sídle úřadu
 • bezhotovostní platby na účet:  číslo účtu: 0460040329/0800

                                                                           VS: číslo popisné

                                                                           Poznámka: jméno a předmět platby

 

 • platba za odvoz komunálního odpadu se nově bude provádět jednorázově a její splatnost končí dnem 30. června 2023
  • týdenní svoz  120 l  2683,- Kč ročně, 240 l  5366,- Kč ročně, 1100l 24596,-Kč ročně (každé pondělí)
  • čtrnáctidenní svoz   120 l  1342,- Kč ročně,  240 l 2683,- Kč ročně, 1100l 12298,-Kč ročně (každé pondělí v lichém týdnu)
  • měsíční svoz   120 l   619,- Kč ročně ,  240 l  1238,-Kč ročně (poslední pondělí v měsíci)
  • sezónní svoz   120 l  2167,- Kč ročně ,  240 l  4334,-Kč ročně (začíná 1.10. a končí 30.4. – každý týden, od 1.5. do 30. 9.  1 x za 14 dní)
  • jednorázový svoz 120 l 52,-Kč, 240 l 103,-Kč lze použít doplňkově a pouze nad rámec pravidelných svozů!!!